Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Όροι και προϋποθέσεις για τη νόμιμη λειτουργία μιας πισίνας

Με την έναρξη της θερινής και τουριστικής περιόδου και με στόχο την προστασία και διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των χρηστών κολυμβητικών δεξαμενών, η δ/νση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση αυστηρής τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της κείμενης Νομοθεσίας, που διέπουν τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων.

Για τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής απαιτείται άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Με μέριμνα του υπεύθυνου, πριν τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει πρωτίστως να έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι απαιτούμενοι τεχνικοί έλεγχοι ασφάλειας και αρτιότητας της υποδομής και των εγκαταστάσεων καθώς και της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας του υδραυλικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτής, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς, τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

Κατά την περίοδο λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής επιβάλλεται ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος συστηματικά και επιπλέον η λήψη κάθε αναγκαίου διορθωτικού μέτρου, προκειμένου να αποφεύγονται δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των λουομένων.

Κατωτέρω παρατίθενται κατευθύνσεις επί των βασικών αξόνων της κείμενης Νομοθεσίας, για την καθιέρωση συστήματος ελέγχων με ευθύνη του Υπεύθυνου λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. Ειδικότερα τα σημεία ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν:

> Τον υδραυλικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (κύριο και εφεδρικό).

>Τις επιφάνειες περιμετρικών τοιχωμάτων και πυθμένα δεξαμενής βαθμίδων/κλιμάκων, περιφερειακών διαδρόμων, εξωστών θεατών, θέσεων κατάδυσης.

> Το σύστημα εισροής-εκροής/υπερχείλισης ύδατος, εκκένωσης δεξαμενής (στόμια, αύλακες, σχάρες κ.λπ.).

>Το σύστημα ανακυκλοφορίας, επεξεργασίας και απολύμανσης ύδατος.

Τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό υγιεινής (αποδυτήρια, καταιονητήρες, αποχωρητήρια, νιπτήρες, κρήνες, ποδολουτήρες κ.λπ.).

> Τις εγκαταστάσεις και τα μέσα φωτισμού, αερισμού και θέρμανσης χώρων και ύδατος.

>Τα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού απολύμανσης του ύδατος.

>Την παρακολούθηση της ποιότητας του ύδατος μέσω μετρήσεων των μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών αυτού, με τις προβλεπόμενες μεθόδους και συχνότητα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι όρια:

– Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά: ο αριθμός των αποικιών μικροβίων δεν θα υπερβαίνει τις 200 ανά ml ύδατος, ο πιθανότατος αριθμός κολοβακτηριοειδών δεν θα είναι ανώτερος των 15 ανά 100 ml ύδατος, κανένα κολοβακτηρίδιον E. Coli σε 100 ml ύδατος. Συνιστάται όπως εξετάζεται ένα δείγμα ύδατος εβδομαδιαία.

– Χημικά χαρακτηριστικά: η τιμή του pH πρέπει να διατηρείται μεταξύ 7,2 και 8,2 και η αλκαλικότητα του ύδατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 50mg/l, μετρούμενα καθημερινά, το δε υπόλειμμα χλωρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,4mg/l και να μην υπερβαίνει τα 0,7mg/l, μετρούμενο δύο φορές ημερησίως.

– Φυσικά χαρακτηριστικά: το νερό πρέπει να διατηρείται πάντοτε διαυγές σύμφωνα με τη δοκιμή στο αντίστοιχο άρθρο της (γ) σχετικής και εφόσον το νερό εσωτερικών δεξαμενών θερμαίνεται τεχνητώς, η θερμοκρασία αυτού θα διατηρείται μεταξύ 220C και 250C, μετρούμενη καθημερινά.

– Την τήρηση λεπτομερών στοιχείων λειτουργίας (αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, προστιθέμενες ποσότητες χημικών ουσιών καθαρισμού και απολύμανσης ύδατος, ημερήσιος αριθμός λουομένων, αποτελέσματα μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών ύδατος κ.λπ.)

– Την καθαριότητα του συνόλου των εγκαταστάσεων και των λειτουργικών τμημάτων της κολυμβητικής δεξαμενής από ορισμένο πρόσωπο.

– Την ανελλιπή παρουσία και προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του προβλεπόμενου προσωπικού εποπτείας, το οποίο θα φέρει ειδική σήμανση και θα διαθέτει πιστοποιητικό υγείας, με τις εξής υποχρεώσεις:

– Την επιβολή των κανόνων ασφαλείας, υγιεινής και καλής συμπεριφοράς στους λουόμενους.

– Την υγειονομική επιθεώρηση των λουομένων και την επιβολή των κανόνων ορθής χρήσης της δεξαμενής.

– Την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διάσωση των λουομένων.

– Την ύπαρξη πινακίδων αναρτημένων σε εμφανή σημεία στις οποίες θα αναγράφονται οι οδηγίες λούσεως, οι κανόνες ορθής χρήσης της δεξαμενής και οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας.

– Την ύπαρξη γραμμής ασφαλείας και σήμανσης για το σημείο βάθους <0,90μ.

Την ύπαρξη σήμανσης βάθους στο βαθύτερο σημείο, στο σημείο των 1,50μ. και στο τέρμα της δεξαμενής.

-Την λήψη των μέτρων ασφάλειας και τη διατήρηση των προβλεπόμενων μέσων διάσωσης, κλιμακούμενα ανάλογα του μεγέθους των κολυμβητικών δεξαμενών (ράβδοι με άγκιστρο ή βρόγχο, κυκλικά σωσίβια, έδρα, πλοιάριο, κυτίο πρώτων βοηθειών πλήρως εξοπλισμένο, αίθουσα περίθαλψης ατυχηματιών, κατάλογος τηλεφώνων επείγουσας ανάγκης κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της άδειας λειτουργίας, τους όρους της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης καθώς και το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/τ.β/24-01-1973) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργία αυτών» όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1978 (ΦΕΚ 937/τ.β/1978) και την ΔΥΓ2/80825/2006 (ΦΕΚ 120/τ.β/2006) και ισχύει και σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας.

Απάντηση